เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 348 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2566 ]3
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ อัตรา [ 2 มิ.ย. 2566 ]4
3 โครงการส่งเสริมรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]1
4 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล [ 12 พ.ค. 2566 ]8
5 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงชื่อแอปพลิเคชั่น D.DOPA เป็นชื่อ ไทยดี (ThaID) และประโยชน์ในการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน [ 12 พ.ค. 2566 ]4
6 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา [ 10 พ.ค. 2566 ]37
7 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]6
8 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อและผลคะแนนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ [ 27 เม.ย. 2566 ]14
9 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]5
10 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัคว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]2
11 ประกาศ ทต.กรอกสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทสอบคัดเลือกเพือเปลี่ยนสายงาน และ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ [ 4 เม.ย. 2566 ]18
12 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ [ 28 มี.ค. 2566 ]14
13 ประกาศ เรื่องปรับปรุงประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 23 มี.ค. 2566 ]11
14 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]9
15 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 มี.ค. 2566 ]27
16 ประกาศสภาเทศาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2566 ]4
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]17
18 ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2566 ]209
19 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ว่างของเทศบาล [ 23 ก.พ. 2566 ]18
20 คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 10 ก.พ. 2566 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18