เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
 


 ประชุมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 1 มีนาคม 2566  ประชุมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในหว่างวันที่  12 มีนาคม 2566 ถึง 13 เมษายน 2566 

โดย นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นประธานจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์… โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ,ผอ.รพสต.กรอกสมบูรณ์ ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,ประธาน อปพร,ประธานชุมชน 8 ชุมชน, บริษัทห้างร้าน,กลุ่มพัฒนาสตรี, ประชาชน จำนวน 30 คน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน รวมจำนวน 34คน วัตถุประสงค์การจัดการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ / ร่วมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนทำกิจกรรมร่วมกัน ในการนี้การประชุมดังกล่าว ได้มีการรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และได้มีการออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ต่อไป

2024-05-14
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-19
2024-04-09
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-26
2024-03-05