เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายอัครเดช อารี
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
  ชื่อ +

นางวิรัตน์  ศรีสุดโท

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางวิรัตน์  ศรีสุดโท

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
  ชื่อ +

นางปาลิดา  ทวีสิน

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวผกามาศ  ป้องกัน

  ตำแหน่ง +  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
  ชื่อ +


นางวิรัตน์  ศรีสุดโท

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
  ชื่อ + นางปาลิดา  ทวีสิน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
  ชื่อ + นางวิรัตน์  ศรีสุดโท
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th