เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
งานบริหารบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประกาศก.ท.จ.ปราจีนบุรี
กองสาธารณสุข
 
กิจกรรม/โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุข)
งานพัฒนาชุมชน
 
ประกาศผู้สูงอายุ
ประกาศผู้พิการ
เด็กแรกเกิด
โครงการต่างๆ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
แผนการจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสภา
การควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สปสช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้(KM)
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายกฤษฏา ภักดีวานิช
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
  ชื่อ +

นายกฤษฏา ภักดีวานิช

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางวิรัตน์  ศรีสุดโท

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ์

  ตำแหน่ง + นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวผกามาศ  ป้องกัน

  ตำแหน่ง +  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
  ชื่อ +

นายกฤษฏา ภักดีวานิช

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
  ชื่อ + นายธงชัย  วงษ์ชู
  ตำแหน่ง + เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th
 
  ชื่อ + นายกฤษฏา ภักดีวานิช
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 037-400252-4
  อีเมล์ + admin@ksb.go.th