เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
โครงการต่างๆ


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

๑. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ  ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

๓. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

     เอกสารประกอบ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.กรอกสมบูรณ์