เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสภา
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 3 พ.ค. 2564 ]110
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ค. 2564 ]110
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 [ 3 พ.ค. 2564 ]130
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 3 พ.ค. 2564 ]106
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 [ 3 พ.ค. 2564 ]107
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 [ 3 พ.ค. 2564 ]108
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสส่วท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]118
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]109
9 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]115
10 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 [ 15 ก.ย. 2563 ]113
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]139
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 15 ก.ย. 2563 ]116
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 15 ก.ย. 2563 ]174