เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ประกาศ ก.ท.จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ กทจ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงายวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับ 2) พ.ศ. 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]6
2 การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]9
3 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2566 ]7
4 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]7
5 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 [ 7 เม.ย. 2566 ]11
6 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 (ข้อ 139) [ 1 มี.ค. 2566 ]14
7 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานสำหรับพนักงานครู พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]8
8 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 16 มี.ค. 2565 ]134
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]102
10 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]137
11 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]137
12 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2565 (ข้อ 300 แผนพัฒนา พ.เทศบาล) [ 2 ก.พ. 2565 ]103
13 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.7) พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]103
14 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (20 ก.พ.2561) [ 21 ม.ค. 2565 ]132
15 ประกาศ กทจ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]129
16 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]152
17 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564 -งบพัฒนา [ 8 มิ.ย. 2564 ]126
18 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]1
19 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]1
20 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ด้านการพัสดุ [ 5 ต.ค. 2563 ]128
 
หน้า 1|2