เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
ประกาศ ก.ท.จังหวัดปราจีนบุรี
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]7
2 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ (โรคไวรัสโคโรนา 2019) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]7
3 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้อต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]17
4 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]22
5 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]23
6 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ฯ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]38
7 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]49
8 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง (เพิ่มเติม) แนบท้ายประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี [ 19 มิ.ย. 2566 ]39
9 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]46
10 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]37
11 ประกาศ กทจ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับ 2) พ.ศ. 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]46
12 การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]48
13 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2566 ]44
14 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]48
15 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 [ 7 เม.ย. 2566 ]49
16 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 (ข้อ 139) [ 1 มี.ค. 2566 ]60
17 ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานสำหรับพนักงานครู พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]42
18 หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 16 มี.ค. 2565 ]174
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2565 ]136
20 ประกาศ ก.ท.จ.ปจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]182
 
หน้า 1|2|3