เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์


เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นด้วยความรวดเร็ว

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีส่วนร่วม

 พันธกิจ

1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดการกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว ชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและระบบน้ำเพื่อการเกษตร

5 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมและการบริการสาธารณสุข

6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง