เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางปาลิดา  ทวีสิน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
 

โทร. 096-4144224
 
 
นางสาวเอมอร  สนับบุญ
นางปาลิดา  ทวีสิน นางจันทัย ตอนศรี
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง 

โทร.061-1566514 โทร. 096-4144224 โทร.083-1574684

นางสาวผกามาศ  ป้องกัน นางสาววรารัตน์  ชินวัฒนกาญจน์ นางปาลิดา  ทวีสิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร. 092-9651590 โทร.098-9145477 โทร. 096-4144224