เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

สภาพทั่วไป

                  ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

                        เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์มีพื้นที่ 12 ตร.ม. ตั้งอยู่หมู่ 1  (บางส่วน)  ต.กรอกสมบูรณ์  อ.ศรีมหาโพธิ  จ. ปราจีนบุรี  ครอบคลุม 8 ชุมชน  คือ  ชุมชน 1 - 8  ตำบลกรอกสมบูรณ์  ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี  54 กิโลเมตรและกรุงเทพมหานคร 206 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                        ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่ายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะ 500 เมตร  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหว้าเอนบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะ 300 เมตร 

                        จากหลักเขตที่ 1  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่ายระยะ 500 เมตร  ไปทางตะวันออกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านเขาลูกช้าง  ฟากตะวันตก  ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079  โคกขวาง พญาจ่าย  ระยะ 500 เมตร

                        จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ผ่านถนนไปบ้านเขาลูกช้างและถนนไปบ้านบ่อตาดำถึงหลักเขตที่ 3  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านบ่อตาดำ  ฟากตะวันออก  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองตลาดบรรจบกับถนนไปบ้านบ่อตาดำ  ตามแนวถนนไปบ้านบ่อตาดำ  ไปทางทิศเหนือ  ระยะ 800 เมตร

                        ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกใต้  ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านหนองตลาด  ฟากเหนือ  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหนองตลาดบรรจบกับถนนไปบ้านบ่อตาดำ  ตามแนวถนนไปบ้านหนองตลาด  ไปทางทิศตะวันออก  ระยะ 500 เมตร 

                        จากหลักเขตที่ 4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่านถนนไปบ้านหนองตลาดและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศใต้  ระยะ 100 เมตร  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านทุ่งยาวบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะ 700 เมตร 

                        ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 5  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ผ่านถนนไปบ้านทุ่งยาวถึงหลักเขตที่ 6  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านทุ่งยาว  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะ 700 เมตร  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านทุ่งยาวบรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ตามแนวถนนไปบ้านทุ่งยาว  ไปทางทิศใต้  ระยะ 200 เมตร 

                      จากหลักเขตที่ 6  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 7  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะ 500 เมตร    ตรงจุดที่ถนนไปบ้านเขาลูกช้าง  บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย

                      จากหลักเขตที่ 7  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079  โคกขวาง พญาจ่าย  ระยะ 500 เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 8  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย ไปทางทิศใต้  ระยะ  500 เมตร ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่ถนนไปบ้านหว้าเอน  บรรจบกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3079 โคกขวาง พญาจ่าย  ตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3079  โคกขวาง พญาจ่าย  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะ 300 เมตร 

                        ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่  8  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3079  โคกขวาง พญาจ่าย  บรรจบกับหลักเขตที่  1

 
4nonymousR44Z