เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสาววรารัตน์  ชินวัฒนกาญจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (ต้น)
นางสาววรารัตน์  ชินวัฒนกาญจน์
นางสาวนุชจลี  มาสุ่ม
นางสาวนงนุช  เหมือนส่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ครูชำนาญการ
นางสาวศิริรัตน์  เหมือนส่อน
-ว่าง- -ว่าง-
ครูชำนาญการ ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกัญญา  วงษ์ประเทศ

ว่าที่ ร.ต.ญ.ณัฐรนัน  แสนสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมนัสนันท์  ซื่อสัตย์

นางสุนันทา  บ้านโพธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก