เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
สภาเทศบาล

นายฐานพัฒน์  แสนแสง
 ประธานสภาเทศบาล
โทร. 061-6026818
   
นายสุทิน  อินทร์แก้ว  -รอบันทึกข้อมูล-
 รองประธานสภาเทศบาล เลขานุกาสภาเทศบาล
โทร. 089-9333730 โทร......................
นายชัยศิริ ปัญญา นายมนตรี โพธิ์เกิด นายชมภู วงษ์ประเทศ นายมะโนด อุกญาณ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 086-1784848 โทร. 087-1290177 โทร. 062-4601812 โทร. 089-0461549
นายชาลี  วงชอุ่ม นายไพรัช  สุวรรณขำ  นายสายยนตร์  ดวงดี นายวิชัย  จำสอน
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 061-6026778 โทร. 098-5543357 โทร. O98-2742945 โทร. 081-1518696
นางสาวอรวรรณ ศรีสอาด นางพรนภัส บุตรคร้อ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
โทร. 098-2482834 โทร. 063-2692495