วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ) กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง