วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส สป 481-56-0020 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ณ จุดตรวจกรอกสมบูรณ์ (บริเวณถนนสาย 359) ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อผ้าสรงน้ำพระภิกษุ สามเณร สำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 6/7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 18 ต่อจากเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม พร้อมบ่อพักซอยเทศบาล 20, จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 20 เชื่อมต่อจากเดิม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบริเวณซอยเทศบาล 9
27  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตามแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 6 (จากบ้านนางอำนวย บานวงษ์ ถึงบ้านนายปราโมทย์ เนื่องเกตุ)
26  มี.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับปิดภาคเรียนที่ 2/2566 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567) ของโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง