เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางปาลิดา  ทวีสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์

นางสาวเอมอร  สนับบุญ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน