เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
  นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

โทร. 092-9651590

 
 

-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (ต้น)
 
-ว่าง- นางสาวผกามาศ  ป้องกัน
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  นายยัง  ผักใหม นายนิยม  เจริญรุ่ง  นายกนก  บานวงษ์
  พนักงานขับรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะนายสังวาล  รักษา นายสุบิน  วิถี นายนที  ทิพยสุข
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายบูรณ์  พิมโดด
-ว่าง- -ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นางสาวสมปอง  นาคสุข

นางสาวจันทร์ดา  ใจกล้า
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป