เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
กองคลัง

   
  นางปาลิดา  ทวีสิน  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

โทร. 096-4144224

   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (ต้น)   
นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ์
-ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
   
 นางสาวณัฏฐ์ชิชา  ศรีสุพะตะ นางสาวพิมผกา  เบ้าคำภา
นางสาวนันทนา  ภูเขาทอง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ