เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
งานบริหารบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประกาศก.ท.จ.ปราจีนบุรี
กองสาธารณสุข
 
กิจกรรม/โครงสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุข)
งานพัฒนาชุมชน
 
ประกาศผู้สูงอายุ
ประกาศผู้พิการ
เด็กแรกเกิด
โครงการต่างๆ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
แผนการจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสภา
การควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สปสช ตำบล
การจัดการองค์ความรู้(KM)
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

สำนักปลัด
 
 
นางวิรัตน์  ศรีสุดโท

 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นายอนุรักษ์  คชรินทร์

นางสาวดารุณี นาคะ

นางสาวบุษณีย์  เหยี่ยวมนต์ชัย 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นายอภินันท์  อังอภิสิทธิ์


  นายศิริพงษ์  บุญมาก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน

นายชยพล  บัวอ่อน 

  นางสาวสุนทรี  อารี

 นางสาวบังอร  ค่ายมั่น

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเจริญ  ฉ่ำสมบูรณ์ 

นายสายชล  บานวงษ์

 นายประเสริฐ  โฉมฉิน

 พนักงานดับเพลิง

 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 พนักงานขับรถยนต์

   

 นายสมชาย  พุพงษ์
 
    พนักงานดับเพลิง