เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วัตถุประสงค์
3.1  เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกรอกสมบูรณ์  และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเอง
3.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
3.3  เพื่อสานต่อความเข้าใจให้กับประชาชนที่ผ่านการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้
3.4  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนกับองค์หน่วยงานต่างๆ  3.5  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี ต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.6  เพื่อส่งเสริมการแนวคิดที่จะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน