เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี : www.ksb.go.th
 
 
 


โครงการอบรมฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน “การทำพิมเสนน้ำและยาหม่องเหลือง”


โครงการอบรมฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน “การทำพิมเสนน้ำและยาหม่องเหลือง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนให้สามารถนำไปประกอบเป็น อาชีพเสริม เพื่อให้เกิดรายได้ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป
๒. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิด  ความรักความสามัคคีในชุมชน
 ๓. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้